Copperled Technology Co., Ltd.
Copperled Technology Co., Ltd.

Hợp đồng

Ở đây có quy định về việc sử dụng trang web của Shenzhen Coppertled Co. Lt. cùng với những tài liệu có thể truy cập tại hoặc tại nơi Mạng này.Bằng cách truy cập trang web này, bạn thừa nhận chấp nhận những điều khoản này.Đồng ý ý. Lt. d. có thể sửa lại chúng bất cứ lúc nào.Các cuộc phỏng vấn sẽ được đăng lên trang này và người dùng có trách nhiệm xem xét trang này hết lần này đến lần khác để đảm bảo sự tuân thủ.


No Representas and Warranties.Trong khi đó, Copperled Co. Lt đang cố gắng chắc chắn rằng chỉ có những thông tin chính xác và cập nhật được trình bày trên trang web này, thì Copperled Co. Ltd. không chịu trách nhiệm, và không hề đưa ra lời biện hộ hay biện hộ cho sự chính xác của bất kỳ thông tin nào được đưa ra ở đây.Tất cả tài liệu và thông tin đều được trình bày "Mã hóa;AS is.,., dễ dàng; và Copperled C. Lt. đã nêu rõ tất cả các biện pháp có ngụ ý hay thể xác nhận, bao gồm những biện pháp buôn bán, đủ tiêu chuẩn cho một mục đích đặc biệt, hay không xâm phạm tài sản trí tuệ liên quan tới vật liệu và thông tin này.Dù gì thì Copperled C. Lt cũng không chịu trách nhiệm về bất cứ thiệt hại nào, kể cả thiệt hại trực tiếp, đặc biệt, trừng phạt, gián tiếp, liên quan, liên quan đến tổn thất, mất lợi nhuận hay thu nhập, ngay cả khi Copperled C. Lt đã được thông báo về khả năng tổn hại có thể đến từ hay liên quan đến bất cứ cách nào của website này.Sở hữu Trí tuệ


.Các dấu hiệu, các dấu hiệu dịch vụ, tên thương mại, logo và những dấu hiệu khác được hiển thị trên website này thuộc sở hữu của Copperled Co. Lt.Không có gì trong đây có thể hiểu được là trao cho trình duyệt hay người dùng của website này quyền sử dụng bất kỳ thương hiệu nào được hiển thị trên website này mà không có sự cho phép của Copperled Co. Lt. BSJdZ Links to Third Party Site.Nơi Mạng này có thể chứa liên kết tới các trang của người khác.Việc truy cập vào bất cứ nơi Mạng nào liên quan đến trang Mạng này là do người dùng ngon và cũng có rủi ro riêng của 399.Đồng ý ý. Lt. cung cấp những đường dây này đơn thuần như một tiện lợi, và việc thêm các đường dây này không có nghĩa là có xác nhận.Bảo mật


.Copperled Co. Lt. công nhận và tôn trọng sự riêng tư của người dùng của website này.Khi anh chọn cách cung cấp thông tin về anh, Copperled Co. Lt sẽ có một cách có trách nhiệm.Đồng ý. Lt. có thể lưu và tiết lộ những thông tin cá nhân như đã cho phép hay yêu cầu theo luật pháp pháp, bao gồm việc cung cấp những thông tin cần thiết hay khuyến khích để bảo vệ quyền lợi, an to àn hay tài sản của Copperled Co. Ltd hay những nơi khác và tương ứng theo yêu cầu pháp luật.Thông báo


; Thông báo tương lai.Một số thông tin trên website có thể chứa hình ảnh hoặc thông tin về tương lai về các sự kiện hoặc kết quả tương lai của Copperled Co. Lt.Những phát biểu này chỉ là dự đoán và các sự kiện hay kết quả thực tế có thể rất khác nhau.



Hợp đồng Bảo vệ